“3 ห่วง : พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน, 2 เงื่อนไข : ความรู้ คุณธรรม” ใจความสำคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความไม่แน่นอนของกระแสโลก

นนทบุรี จังหวัดปริมณฑลติดกับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ดังนั้นเมื่อกรุงเทพฯ แปรสภาพกลายเป็นสังคมเมืองเต็มรูปแบบ จังหวัดปริมณฑลที่ติดกันย่อมต้องพลอยเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองไปโดยปริยาย ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น ถึงกระนั้น ยังมีความพยายามของบางชุมชนที่ไม่ต้องการพึ่งพิงภายนอกมากเกินไป แม้ความเป็นเมืองจะขยายเข้ามาใกล้มากขึ้นก็ตาม ดังตัวอย่างเช่น ชุมชนหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซึ่งตั้ง อยู่ที่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง ปวินันท์ จินดาวัฒน์ แกนนำชุมชนหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เล่าว่า ก่อนหน้านี้ภายในหมู่บ้าน มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งปลูกผักปลอดสารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือน ต่อมาเมื่อมีการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ขณะนั้นนับได้ 53 ครัวเรือน มีการแบ่งพี่เลี้ยงลงไปดูแล 1 คน ต่อ 10 ครัวเรือน จดบันทึก คลุกคลีมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จของโครงการ และแม้โครงการจะสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่คนในชุมชน ก็ยังนิยมปลูกผักไว้บริโภคเองจนถึงปัจจุบัน
“ผลผลิตที่ได้แม้จะไม่มากมาย แต่ก็เป็นผักปลอดสารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดการจับจ่ายอาหารสำเร็จรูป เป็นการพึ่งพาตนเอง และเป็นการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อีกด้วย” ปวินันท์ ระบุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth